MARKA NEDİR?

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan tanıtıcı işaretlerin tümü marka olarak adlandırılır.
Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak kullanılabilir. Renkler ve sesler de marka olabilecek işaretlerdendir.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ticaret Markası
Bir işletme tarafından üretilen ürünlerin, diğer bir işletme tarafından üretilen ürünlerden ayırt etmek için kullanılan tanıtıcı işaretler “ticaret markası”dır.

Hizmet Markası
Bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ve bu hizmeti benzer hizmetlerden ayırma işlevi gören tanıtıcı işaretler “hizmet markası”dır.

Reklam ve tanıtım hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, eğitim hizmetleri, haberleşme, , eğlence ve spor hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, gibi.

Ortak Marka

Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Garanti Markası

Marka sahibi tarafından kullanma koşullarının belirlendiği ve mal veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getirenler tarafından kullanılabilen tanıtıcı işaret garanti markası olarak adlandırılmaktadır.

MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER

Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,

Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,

Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,

Ürünün şeklini içeren işaretler,

Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,

Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,

Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar,

Tanınmış markalar,

Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

ULUSAL BAŞVURULAR

Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescilinde yetkili kurumdur. Marka tescil talebinde bulunurken markanın üzerinde kullanıldığı ürün ya da hizmetlerin belirtilmesi zorunludur.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan bir marka tescil başvurusu öncelikle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinde sayılmış olan mutlak ret nedenleri bakımından incelenmektedir. Tescile engel bir durum mevcut değilse markanın Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilmektedir. Markanın bültende yayınlandığı tarihten itibaren 2 aylık süre içinde, tescile itiraz edilmediği taktirde tescil kesinleşmekte ve marka, markalar siciline kaydedilerek tescil belgesi düzenlenmektedir.

Markaların Koruma Süresi

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenerek herhangi bir sınırlama olmaksızın uzatılabilmektedir.

Markaların Koruma Kapsamı

Marka sahibinin;

1. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasını;

2. Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılmasını,

3. Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasını önleme yetkisi vardır.

Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması Durumu

Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma ve üretim hakları lisans konusu olabilir, haciz ve rehin edilebilir. Belirtilen işlemlerin sonuç doğurabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu marka siciline şerh edilmesi gereklidir.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• Marka örneği (.jpg formatında ve çözünürlüğü yüksek)

• Markanın üzerinde kullanılacağı ürün ya da hizmetlerin listesi

• Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,

Marka Ön Araştırması

Marka tescil başvurularının sağlıklı olarak sonuçlandırılabilmesi için başvuru öncesi markanın üzerinde kullanılacağı ürün ya da hizmetler belirtilerek Türk Patent ve Marka Kurumu Veri Tabanında ön araştırma yapılmakta ve sonuçları marka bazında değerlendirilmektedir. Ön araştırma raporunda markanın aynı ya da benzeri için daha önceden alınan tesciller ve yapılan başvurular görülebilmektedir.

ULUSLARARASI BAŞVURULAR

ULUSLARARASI MADRİD PROTOKOLÜ’NE GÖRE MARKA TESCİLİ

Madrid Sistemi’nin Amaçları

Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,
Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir,mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicil’ e kaydedilmesini sağlamaktır.
Sistemden Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
Türkiye’de tescilli bir markası olan ya da marka tescili için başvuruda bulunmuş Türk tabiyetinde olan her gerçek ve tüzel kişi bu sistemden yararlanma olanağına sahiptir.

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi

Uluslararası marka tescili on yıl süreyle geçerlidir. Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir.

Uluslararası Marka Tescil Sisteminin Avantajları

Tek dil
Tek başvuru
Tek ücret
Tek Prosedür
Marka sahibi korumanın istendiği Sözleşme Tarafı Ülkelerin Ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Menşe ofiste, bir tescili markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.
Bu nedenle, Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescil başvurusunda bulunulması, Madrid Protokolü’ne uygun bir başvuru yapılabilmesi için zorunludur.

AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI (EUTM)

Avrupa Birliği Markası (EUIPO) 28 Avrupa ülkesinde geçerli marka tescil sistemidir.

Avrupa Birliği Markası (EUTM) Kimler Tescil Ettirebilir?

Avrupa Topluluğu üyesi devletler vatandaşları,

Paris Sözleşmesi’ne üye öteki devletlerin vatandaşları,

Paris Sözleşmesi üyesi olmayıp Avrupa Topluluk Bölgesi’nde veya Paris Sözleşmesi’ne üye bir devlette ticari veya sınai kuruluşa sahip öteki devletlerin vatandaşları.

Yukarıdaki maddeler şartlarına girmeyen, ancak Avrupa Topluluğu Üyesi Devletler vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan devletlerin vatandaşları.

Koruma Süresi

EUTM (AB Markası)’nin koruma süresi 10 yıldır. 10 yıllık süreler halinde yenilenebilir.

Rüçhan Talebi

EUIPO nezdinde AB Başvurusu talebinde bulunurken geçmiş 6 aylık bir süre içinde şayet Türkiye’de veya Paris Sözleşmesi’ne üye diğer devletlerden herhangi birinde marka tescil başvurusunda bulunmuş veya marka tescilini gerçekleştirmiş veya Paris Sözleşmesi’nin kabul ettiği anlamda uluslararası bir sergide markayı/markalı ürünü teşhir etmiş iseniz, buna dair belgeyi EUTM başvurunuza ekleyerek Paris Sözleşmesi öncelik hakkından yararlanabilirsiniz.
Bu taktirde EUTM başvurunuz önceki tescil veya teşhir tarihinden başlamış olacaktır.

EUTM sisteminin avantajları nelerdir?

Tek başvuru

Tek dil

Tek ücret

Tek vekil

Tek inceleme

Tek ülkede kullanılması, kullanım şartını (zorunlu) yerine getirmektedir.

info-5@2x
icon-1@2x

Profesyonel Danışmanımıza Bağlanmak İster misiniz?

Profesyonel Danışmanımıza Bağlanmak İster misiniz?

Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurunuz hakkında ön bilgi alabilir, başvuru yapabilir, aklınıza takılanları sorabilirsiniz.

Hemen Bağlanın